5 July 2017 News Politics

THE ARMENIAN RENAISSANCE OF FACTORIES

 

Following independence from the Soviet Union, the founding of a factory in Armenia has become a significant event. This year, 10 projects were implemented in 7 provinces of Armenia with co-funding from the EU. Several of these projects have enabled the production of goods for the local market by social enterprises.

Dateline: Yerevan, Armenia – 24/06/2017

Story Number: N/A

Source: CivilNet TV h9p://www.civilnet.am/
www.openmediahub.com
“This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union”

Restrictions: None

Filed: 25/06/2017

******************************************************
1/ Story Pitch:
Following independence from the Soviet Union, the founding of a factory in Armenia has become a significant event. This year, 10 projects were implemented in 7 provinces of Armenia with co-funding from the EU. Several of these projects have enabled the production of goods for the local market by social enterprises.

2/ Shot list:
00:00 - 00։31 Market
00։32 - 00։36 The village of Bavra
00։37 - 00։57 Buckwheat producFon factory
00։58 - 01:23 The entrepreneur showing us around the factory
01։24 - 01:34 The factory
01:35 - 02։00 The entrepreneur and the journalist eating buckwheat
02։01 - 02:16 The factory
02:17 - 02:24 Frames from interview with EU representative
02:25 - 02։45 Interview with EU representative
02։46 - 03:06 EU representative walks, sits down in front of a computer, shows photos
03:07 - 03։21 Children cleaning herbs
03։22 - 03։31 Interview with the entrepreneur
03։32 - 03։46 Conversation in the storage unit
03։47 - 03։58 Interview with the entrepreneur
03։59 - 04։04 Packaging of herbs
04։05 - 04։16 Interview with the entrepreneur who produces herbs
04։17 - 04։37 Interview with the entrepreneur who produces buckwheat
04։38 - 04։55 Buckwheat producFon facility
04։56 - 05։13 Interview with EU representaFve
----
3/ Script:
VO:
00։09 - 00։30
Armenia is rich with local produce: the Armenian market known as the “Goom market” is colorful with Armenian fruit, vegetables, dried fruits and spices. Still, amongst the multitude of produce, some are imported. For example, rice and buckwheat are entirely imported. However, in a few weeks the situation will change.
VO:
00։48 - 00։58
120 km from Yerevan, in Bavra village in the Shirak province, the first buckwheat factory in Armenia has been founded and is already operating.
INTV:
00։59 - 01։26
Koryun Smbulyan - Founder of the Nor Hateek social enterprise in Bavra
“Here we will store the buckwheat once it is dried, processed and ready for sale. When we bring the buckwheat, we first put it in the ovens to be roasted and steamed. It is roasted in the ovens at high temperatures.“
INTV CONT:
01։35 - 02։01
- This buckwheat is ready to eat: you can look at it, take some, eat some. Try it, it’s ready.
- Raw?
- It isn’t raw, it’s roasted, but it’s so good, you don’t noFce it isn’t cooked. It is a cereal.
- It’s a cereal, right. But the stuff you find in shops, you can’t eat it raw.
VO:
02:04 - 02:23
The founding of the factory in Bavra became possible thanks to several grants. One of them was given by the EU in the framework of a project called Community Development Through Social Entrepreneurship. 10 projects in Armenia were selected for funding on the condition that 51% of the profits go to the community.
INTV:
02:24 - 02։48
Areg Tadevosyan - Coordinator of the Community Development Through Social Entrepreneurship project.
“There are European Neighborhood countries. Let us say you have neighbors who fight
with each other day and night, throw objects at each other, this isn’t nice, is it? You are
forced to interfere. EU needs stability, peace and development in its neighborhood.“
VO:
02։50 - 03։07
This is a factory in Vardenik. They invite volunteers to help them process herbs. The factory
will invest in the school to which these children go, and they come to help with the work.
INTV:
03։21 - 03։31
Artush Khachatryan - Founder of Sareri Bareek social enterprise in Vardenik
“We buy various vegetables from the villagers, process them and store them in the refrigerator.”
SOT:
03։32 - 03։46
Artush Khachatryan
See, these boxes have been sitting in the fridge for four days and the appearance of the vegetables hasn’t changed. They might just shrink a little in the fridge.
INTV:
Artush Khachatryan
03։48 - 03։59
The goal of our social enterprise is to create jobs for the local residents, especially women.
VO:
04։00 - 04։03
The advocates of social entrepreneurship say that their operation helps to break stereotypes.
INTV:
Artush Khachatryan
04։04 - 04։16
People here have only learned to grow potatoes and cabbages. Why don’t we produce
broccoli or green peas or chickpeas or other cultures that will easily grow here?
INTV:
Koryun Smbulyan
04։18 - 04։37
People say, it won’t work, things grow and then hail ruins the crops. You can always here this complaint. We have a popular saying: should I not breed sheep because there are wolves in the field? So now, should we not plant vegetables because it might hail?
VO:
04։40 - 04։54
Following independence from the Soviet Union, the founding of any type of factory in Armenia has become a significant event. In the Soviet years, people got used to the idea that a factory must be founded “from the top”, by the government.
INTV:
Areg Tadevosyan
04։57 - 05։12
The mechanism by means of which solutions to everyone’s problems, jobs for everyone and good social conditions for everyone come “from the top” is not working. What should we do in this situation? We must find other mechanisms to balance the tops and bottoms. We must rely on grassroots resources to handle societal issues.
!
ARMENIAN:
Title:
Արտադրամասերի հայկական վերածնունդը
Pitch
Խորհրդային Միությունից անկախանալուց հետո Հայաստանում արտադրամասերի հիմնումը
նշանակալի իրադարձության է վերածվում։ Այս տարի Եվրոպական Միության
համաֆինանսավորմամբ Հայաստանի 7 մարզերում 10 ծրագիր իրագործվեց, որոնցից մի քանիսը
տեղական ապրանքատեսակներով շուկան ապահովող սոցիալական ձեռնարկատիրություններ են։
Shot List:
00:00 - 00։31 Շուկա
00։32 - 00։36 Բավրա գյուղ
00։37 - 00։57 Հնդկացորենի արտադրամաս
00։58 - 01:23 Արտադրողը ցույց է տալիս գործարանը
01։24 - 01:34 Արտադրամաս
01:35 - 02։00 Արտադրողը և լրագրողը ուտում են հնդկացորենը
02։01 - 02:16 Արտադրամաս
02:17 - 02:24 ԵՄ ներկայացուցչի հետ հարցազրույցի կադրեր
02:25 - 02։45 ԵՄ ներկայացուցչի հարցազրույց
02։46 - 03:06 ԵՄ ներկայացուցիչը քայլում է, նստում է համակարգչի առջև, լուանկարներ ցույց
տալիս
03:07 - 03։21 Երեխաները կանաչիներն են մաքրում
03։22 - 03։31 Արտադրողի հարցազրույց
03։32 - 03։46 Սառնարանում զրուցում են
03։47 - 03։58 Արտադրողի հարցազրույց
03։59 - 04։04 Կանաչիների արտադրամաս
!
04։05 - 04։16 Կանաչիների արտադրողի հարցազրույց
04։17 - 04։37 Հնդկացորենի արտադրողի հարցազրույց
04։38 - 04։55Հնդկացորենի արտադրամաս
04։56 - 05։13 ԵՄ ներկայացուցչի հարցազրույց
SCRIPT:
00։09 - 00։30
Հայաստանը հարուստ է տեղական արտադրանքներով՝ ժողովրդի մեջ գումի շուկա անվամբ հայտնի
Հայկական շուկան գունավորվում է հայկական մրգերով, բանջարեղենով, չրերով,
համեմունքներով։ Սակայն տեղական մթերքների բազմազանության մեջ հանդիպում են նաև
արտերկրից ներկրվածները։ Օրինակ՝ բրինձը կամ հնդկացորենը բացառապես դրսից են ներկրում։
Սակայն շաբաթներ անց պատկերը կփոխվի։
00։48 - 00։58
Երևանից 120 կմ հեռավորության վրա գտնվող Շիրակի մարզի Բավրա գյուղում հիմնադրվել և
գործում է առաջին հայկական հնդկացորենի արտադրամասը։
00։59 - 01։26
Կորյուն Սմբուլյան
Բավրայի «Նոր հատիկ» սոցիալական ձեռնարկատիրության հիմնադիր
Այստեղ լինելու է հնդկացորենի պահեստը, որտեղ չոր, վերամշակվող, արդեն վաճառքի պատրաստ
հնդկացորենն է լինելու։ Երբ ի սկզբանե բերում ենք հնդկացորենը, այն տեղափոխում ենք
վառարանների մեջ՝ խարկելու, շոգեխաշելու համար։ Վառարանների մեջ խարկվում է բարձր
ջերմաստիճանում։
01։35 - 02։01
Սա պատրաստի հնդկացորենն է, կարող եք տեսնել, վերցնել, ուտել։ Փորձեք, սա պատրաստի
արտադրանք է, կարող եք ուտել։
Հո՞ւմ։
Հում չէ, խարկված է, բայց այնքան լավն է, որ չես մտածում, որ խաշած չէ։
Աղանձ է։
Հենց աղանձ է։ Իսկ խանութներում հիմա եղածը չի ուտվում։
!
02:04 - 02:23
Բավրայի արտադրամասի հիմնադրումը հնարավոր է դարձել մի շարք դրամաշնորհների միջոցով։
Դրանցից մեկը տրվել է Եվրոպական միության կողմից՝ "Համայնքային զարգացում սոցիալական
ձեռնարկատիրությունների միջոցով" ծրագրի շրջանակում։ Ամբողջ Հայաստանում ընտրվել է 10
ծրագիր, որոնք ֆինանսավորում են ստացել՝ շահույթի 51 տոկոսը համայնքին փոխանցելու
պայմանով։
02:24 - 02։48
Արեգ Թադևոսյան
«Համայնքային զարգացում սոցիալական ձեռնարկատիրությունների միջոցով» ծրագրի
համակարգող
Եվրամիությունն ունի հարևան երկրներ։ Երբ դուք հարևաններ ունեք, որոնք, օրինակ, առավոտից
երեկո իրար հետ վիճում են, իրար վրա առարկաներ են շպրտում, հաճելի չէ, չէ՞։ Դուք էլ
ստիպված խառնվում եք։ Եվրամիությանը պետք է, որ իր հարևան շրջաններում լինի
ստաբիլություն, խաղաղություն, զարգացում։
02։50 - 03։07
Սա Վարդենիկի արտադրամասն է։ Նրանք կամավորներ են ներգրավում, որ իրենց օգնում են
խոտաբույսերը մշակելու պրոցեսում։ Այս երեխաների դպրոցում հենց ներդրումներ են
կատարվելու արտադրամասի կողմից, նրանք էլ գալիս և օգնում են։
03։21 - 03։31
Արտուշ Խաչատրյան
Վարդենիկի «Սարերի բարիք» սոցիալական ձեռնարկատիրության հիմնադիր
Մենք գյուղացիներից ընդունում ենք տարբեր տեսակի բանջարեղեն, վերամշակում ենք այն, հետո
անցկացնում սառնարան։
03։32 - 03։46
Տես այս թփերը չորս օր այս սառնարանում պառկած են ու որակը չի փոխվել։ Միայն թե
սառնարանում մի քիչ կուչ են գալիս։
03։48 - 03։59
Մեր սոցիալական ձեռնարկատիրության նպատակն այն է, որ կարողանանք գյուղի բնակիչների՝
հատկապես կանանց համար աշխատատեղեր ապահովել։
04։00 - 04։03
!
Սոցիալական ձեռնարկատիրության ջատագովներն ասում են՝ իրենց գործունեությամբ
կարծրատիպեր են կոտրում։
04։04 - 04։16
Ժողովուրդը սովորել է միայն կարտոֆիլ և կաղամբ մշակել։ Ինչո՞ւ, օրինակ, բրոկոլի չաճեցնենք
կամ ոլոռ կամ սիսեռ կամ տարբեր նմանատիպ բույսեր, որ մեզ մոտ հանգիստ աճում են։
04։18 - 04։37
Մարդիկ ասում են՝ ոչ մի բան չի լինում, աճում է, կարկուտ է գալիս, փչացնում է։ Այս բողոքը
միշտ էլ կարող է լինել։ Մենք մի ժողովրդական ասացվածք ունենք՝ ոչխար չպահե՞մ, ինչ է որ
գայլեր կան դաշտում։ Հիմա մենք պիտի մթերք չցանե՞նք, ինչ է որ կարկուտը կարող է խփի։
04։40 - 04։54
Խորհրդային Միությունից անկախանալուց հետո Հայաստանում ցանկացած տիպի արտադրամասերի
հիմնումը նշանակալի իրադարձության է վերածվել։ Հանրության շրջանում գործում է
պատկերացում, որ արտադրամասերն անպայման պետք է կառուցվեն “վերևից”՝ պետության
կողմից։
04։57 - 05։12
“Վերևից” հարցերին լուծում տալու, բոլորի համար աշխատատեղեր ստեղծելու, բոլորի համար
սոցիալական լավ պայմաններ ապահովելու մեխանիզմը չի աշխատում։ Ու ի՞նչ պետք է դրա
դեպքում անել։ Պետք է գտնել ուրիշ մեխանիզմներ, որոնց շնորհիվ կարելի է այդ ներքևիցն ու
վերևիցը համադրել՝ ներգրավել ներքևից ռեսուրսներ այս ընդհանուր խնդիրների լուծման համար։

 

00:00 - 00։31 Market
00։32 - 00։36 The village of Bavra
00։37 - 00։57 Buckwheat production factory
00։58 - 01:23 The entrepreneur showing us around the factory
01։24 - 01:34 The factory
01:35 - 02։00 The entrepreneur and the journalist eating buckwheat
02։01 - 02:16 The factory
02:17 - 02:24 Frames from interview with EU representative
02:25 - 02։45 Interview with EU representative
02։46 - 03:06 EU representative walks, sits down in front of a computer, shows photos
03:07 - 03։21 Children cleaning herbs
03։22 - 03։31 Interview with the entrepreneur
03։32 - 03։46 Conversation in the storage unit
03։47 - 03։58 Interview with the entrepreneur
03։59 - 04։04 Packaging of herbs
04։05 - 04։16 Interview with the entrepreneur who produces herbs
04։17 - 04։37 Interview with the entrepreneur who produces buckwheat
04։38 - 04։55 Buckwheat production facility
04։56 - 05։13 Interview with EU representative

5 July 2017