21 November 2020 News

G20 - TURKISH PRESIDENT REYCEP TAYYIP ERDOGAN

 

A message from Turkish President Reycep Tayyip Erdogan - available to download from Saturday, Nov. 21, 2020.

21 November 2020